Home page > Aktuality > Nové číslo VGO 1/2021

Nové číslo VGO 1/2021

Vojenský geografický obzor
Sborník geografické služby AČR

Vydává:
Česká republika – Ministerstvo obrany,
geografická služba AČR
Vojenský geografický
a hydrometeorologický úřad
Čs. odboje 676
518 16 Dobruška
IČO 60162694
MK ČR E 7146
ISSN 1214-3707 (Tištěná verze)
ISSN 2570-6608 (Elektronická verze)

Periodicita: dvakrát za rok

Tiskne:
Vojenský geografický
a hydrometeorologický úřad
Čs. odboje 676
518 16 Dobruška

Neprodejné. Distribuce dle zvláštního rozdělovníku.

Elektronická verze sborníku:
https://vgo.army.cz/,
http://portal.vghur.acr/wwwgeo/dokumenty/periodika/s_dokum_vgo.php.

Za obsah článků odpovídají autoři.
Nevyžádané rukopisy, kresby a fotografie se nevracejí.
Tento výtisk neprošel jazykovou korekturou.

Šéfredaktor:
RNDr. Luboš Bělka, Ph.D.
Zástupce šéfredaktora:
Ing. Luděk Břoušek

Členové redakční rady:
RNDr. Marie Vojtíšková, Ph.D.
Ing. Libor Laža
mjr. Ing. Přemysl Janů

Redakce:
Ing. Luděk Břoušek

Grafická úprava a zlom:
Ing. Libor Laža

Adresa redakce:
Vojenský geografický
a hydrometeorologický úřad
Čs. odboje 676
518 16 Dobruška
tel.: 973 247 973, 973 247 511
fax: 973 247 648
CADS: vgo@vghur.acr
e-mail: vgo@vghur.army.cz
Vojenský geografický obzor, rok 2021, č. 1.
Vydáno 30. 5. 2021.

Nahoru