Home page > Práva a povinnosti ÚOZI

Práva a povinnosti ÚOZI

 

Práva a povinnosti úředně oprávněného zeměměřického inženýra

 

Práva a povinnosti fyzické osoby s úředním oprávněním stanoví § 16 zákona č. 200/1994 Sb. Fyzická osoba

s úředním oprávněním v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1994 Sb.:

 

1. je povinna:

a) při ověřování výsledků zeměměřických činností jednat odborně, nestranně a vycházet vždy ze spolehlivě

zjištěného stavu věci,

b) oznámit Ministerstvu obrany všechny skutečnosti, které mají vliv na odejmutí úředního oprávnění,

c) poskytnout orgánu zeměměřictví a katastru potřebnou součinnost při využívání touto osobou ověřených výsledků

zeměměřických činností,

d) vést evidenci výsledků, které ověřila, s uvedením jména osoby, která zeměměřické činnosti vykonala,

katastrálního území, kde byly zeměměřické činnosti vykonány, data a pořadového čísla ověření; je-li držitelem

také jiných úředních oprávnění, tak vést evidenci výsledků, které ověřila, odděleně podle § 13 odst. 1 písm. a)

až d) zákona č. 200/1994 Sb.,

e) potvrdit vykonanou praxi osobě žádající o udělení úředního oprávnění, pokud tato osoba praxi pod jejím

vedením vykonala,

f) oznámit Ministerstvu obrany změny údajů uvedených v žádosti o udělení úředního oprávnění.

 

2. odpovídá za odbornou úroveň jí ověřených výsledků zeměměřických činností, za dosažení předepsané

přesnosti a za správnost a úplnost náležitostí podle právních předpisů.

 

3. je oprávněna používat označení "úředně oprávněný zeměměřický inženýr".

 

Podle § 17b odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb. se úředně oprávněný zeměměřický inženýr dopustí přestupku

na úseku zeměměřictví jestliže:

a) nedodržuje podmínky nebo povinnosti stanovené zákonem č. 200/1994 Sb. pro ověřování výsledků

zeměměřických činností využívaných pro katastr nemovitostí České republiky nebo základní státní mapové dílo,

b) odmítne potvrdit praxi osobě žádající o udělení úředního oprávnění, která pod jejím vedením praxi vykonala,

c) neohlásí změny údajů uvedených v žádosti o udělení úředního oprávnění, nebo

d) ověří výsledek zeměměřické činnosti vykonaný osobou, která není k této činnosti odborně způsobilá.

 

Za výše uvedené přestupky na úseku zeměměřictví může Ministerstvo obrany uložit úředně oprávněnému

zeměměřickému inženýrovi pokutu až do výše 250 000 Kč.

 

 

 

 

Nahoru