Home page > Vojenská geografie v letech 2009-2018

Vojenská geografie v letech 2009-2018

Vojenská geografie v nejmodernějších dějinách služby

Od r. 2009 proběhla další vlna reorganizace služby, která se v převážné míře týkala orgánů a součástí služby na operačním a taktickém stupni velení. Prvky služby na operačním stupni byly v letech 2009 (oddělení geografické podpory Tábor dislokované ve Staré Boleslavi – do té doby působící ve strukturách Sil podpory a výcviku) a 2011 (centrum geografického zabezpečení Olomouc – do té doby působící ve strukturách Společných sil) zařazeny do struktury VGHMÚř. Tyto změny znamenaly v konečném důsledku postupné snižování počtu teritoriálních a vojskových součástí služby při současném celkovém snižování počtu osob.

Pravidelnými návštěvníky VGHMÚř byli nejvyšší představitelé rezortu obrany; vedle náčelníků GŠ úřad navštívili ministři (zleva) MUDr. Martin Barták (2010), RNDr. Alexandr Vondra (2010, 2011) a MgA. Martin Stropnický (2016)

K desátému výročí vzniku VGHMÚř a při příležitosti 95. výročí vzniku GeoSl AČR a HMSl AČR byl úřadu dnem 30. června 2013 propůjčen čestný název „Generála Josefa Churavého“. Rozkaz o propůjčení čestného názvu byl vyhlášen dne 30. 6. 2013 na slavnostním shromáždění při příležitosti Dne ozbrojených sil České republiky na pražském Vítkově. K uctění památky a odkazu generála Churavého byla v areálu VGHMÚř v Dobrušce v r. 2016 zahájena výstavba jeho památníku.

Ředitel VGHMÚř plk. gšt. Ing. Marek Vaněk přebírá z rukou ministra obrany Ing. Vlastimila Picka a za účasti náčelníka GŠ AČR genpor. Ing. Petra Pavla, M. A., dekret prezidenta republiky k propůjčení čestného názvu „Generála Josefa Churavého“ (zdroj: MO, http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/armada-dnes-slavi-denozbrojenych-sil-cr-pripomnelhonastup- na-vitkove-86489/)

 

V r. 2014 se náčelníkem služby stal plk. gšt. Ing. Marek Vaněk.

 

V oblasti mezinárodní spolupráce služba pokračovala v aktivním plnění úkolů zejména v oblasti mezinárodních odborných pracovních skupin.

Vystoupení pplk. Ing. Jana Marši, Ph.D., na setkání zástupců geografických služeb členských států NATO a států PfP Mapping, Charting and Geodetic Workshop v r. 2010 ve Vídni

V oblasti mezirezortní spolupráce byla v r. 2013 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany, která mj. deklaruje spolupráci v oblasti využívání informačních systémů a mapových produktů, vzdělávání a výcviku apod. Na základě této dohody byla v r. 2014 uzavřena Realizační dohoda mezi Armádou České republiky a Policií České republiky o vzájemném poskytování a využívání výsledků zeměměřických činností, na základě níž služba policii poskytuje požadované produkty.

Od r. 2013 se služba podílí na zpracování Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020. Tento materiál vznikal pod vedením Ministerstva vnitra a ve spolupráci v podstatě se všemi orgány veřejné moci, akademickou a komerční sférou a profesními sdruženími. Strategie byla v r. 2014 přijata a schválena vládou ČR, načež byl zpracován Akční plán Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020, podle nějž měla být strategie v následujících letech realizována. V prvním roce realizace akčního plánu se ukázalo, že byl velice ambiciózní a plnění některých opatření se nepodařilo zahájit. Proto byla v r. 2016 jednotlivá opatření akčního plánu Pracovní skupinou pro prostorové informace optimalizována a prioritizována a na konci roku schválena vládou ČR jako „aktualizovaný akční plán“. Cílem strategie je vymezit strategický rozvojový rámec, nastavit jasná pravidla pro tvorbu, správu a využívání prostorových informací a vytvořit tak podmínky pro začlenění garantovaných dat a informací do rozhodovacích procesů ve veřejné správě a celé společnosti. Z hlediska služby se strategie stala vítanou platformou pro perspektivní zjednodušení systému získávání a poskytování geografických informací, zefektivnění procesů sběru a zpracování informačních podkladů o území, šetření finančních nákladů v celé řadě odborných činností a v konečném důsledku zefektivnění a zkvalitnění celé problematiky geografického zabezpečení obrany státu, při současném zajištění interoperability orgánů veřejné moci v oblasti obranného plánování a krizového řízení. Rezort obrany v Pracovní skupině pro prostorové informace (od r. 2017 Pracovní výbor pro prostorové informace) zastupuje zástupce ředitele VGHMÚř plk. Ing. Radek Wildmann.

Do plnění konkrétních úkolů strategie se služba zapojila jediným opatřením, které nicméně zastřešuje veškerou odbornou činnost služby. Bylo pojmenováno „Zajištění správy a rozvoje Vojenského informačního systému o území (VISÚ) pro potřeby obrany státu“ a jeho hlavními cíli jsou:

– zajištění tvorby, správy a dalšího rozvoje prostorových dat VISÚ, včetně koordinace jejich zpracování k zamezení duplicit při jejich pořizování a správě;

– zajištění finančních, technických, legislativních a dalších podmínek pro tvorbu a správu prostorových dat pro VISÚ;

– zajištění interoperability a harmonizace prostorových dat v rámci zeměměřických orgánů ČR a hlavních složek bezpečnostního systému státu ve vazbě k plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních závazků ČR (členství v NATO a Evropské unii – EU); zabezpečení dostupnosti věrohodných, aktuálních a kompatibilních metadat o prostorových datech za účelem jejich efektivnějšího využívání pro oblast bezpečnosti a obrany;

– mezinárodní spolupráce v oblasti tvorby prostorových dat (zejména ze zahraničního území) pro potřeby bezpečnosti a obrany státu;

– dosažení maximálně možné unifikace polohových a výškových systémů ve vztahu k NATO a EU.

Jednou z činností s celorezortní působností, které se služba dlouhodobě věnuje, je vojenskogeografická a topografická příprava, jejímž cílem je udržování a trvalé zvyšování úrovně „geografické gramotnosti“ příslušníků AČR (včetně příslušníků služby). K tomuto účelu bylo k 1. lednu 2011 jako organická součást úřadu zřízeno pracoviště předurčené pro zabezpečení a provádění vojenskogeografické, topografické a hydrometeorologické přípravy příslušníků AČR. Toto pracoviště bylo nejdříve dislokováno v Prostějově a v r. 2014 bylo přesunuto do Žižkových kasáren v Olomouci.

Pracoviště přípravy a výcviku plní své úkoly v úzké vazbě na VeV-VA, které je garantem kurzů zveřejňovaných ve Věstníku MO a jejichž učební plány, včetně katalogových listů, jsou schvalovány velitelem VeV-VA. Odborným garantem těchto kurzů je OVPzEB MO. Pracoviště je mj. odpovědné i za přípravu jednotek AČR před nasazením do zahraničních operací a za následné vyhodnocení činnosti (Lessons Learned). Současně s tím provádí a organizuje praktickou přípravu důstojníků a praporčíků v aplikačních kurzech včetně přípravy posluchačů 5. ročníku magisterského studia katedry vojenské geografie a meteorologie UO. Od r. 2017 je na základě mezinárodní dohody pracoviště využíváno i pro odbornou přípravu příslušníků slovenských ozbrojených sil. Na základě mezirezortní dohody pracoviště provádí přípravu i příslušníků Policie ČR.

Pro potřeby přípravy a výcviku bylo zřízeno a využíváno školicí a výcvikové zařízení VGHMÚř Na Skále (Polom).

geodézii se v r. 2011 se v oblasti globálních navigačních družicových systémů (GNSS – global navigation satellite system) referenční stanice Polom zapojila do Sítě permanentních stanic GNSS ČR (CZEPOS), kterou spravuje Zeměměřický úřad jako součást geodetických základů ČR.

V oblasti geoinformatiky bylo v r. 2016 dosavadní územní pokrytí databází DMÚ 25 (území ČR plus zahraniční území do hloubky přibližně jednoho mapového listu topografické mapy 1 : 50 000) rozšířeno o území v rozsahu dalších cca 10 km do zahraničí. S postupným snižováním kapacit potřebných na kvalitní údržbu databáze DMÚ 25 vyvstala v posledních letech otázka, jak zabezpečit její další aktualizaci tak, aby si zachovala požadované užitné vlastnosti. Z tohoto důvodu byla ve VGHMÚř velká pozornost věnována zejména možnostem sbližování DMÚ 25 se základní bází geografických dat České republiky (ZABAGED®), která je ze zákona základní bází geografických dat z území státu a jejíž údržbu garantuje ČÚZK. Provedené studie, orientované nejen na porovnání obsahu a struktury obou databází, ale i na možnosti jejich budoucí standardizace s obdobnými databázemi v rámci NATO a EU, došly k závěrům, že z hlediska efektivity a schopnosti udržování aktuálnosti základní geografické databáze určené pro obranu státu je nejvhodnějším řešením využívat jako výchozí datový zdroj geografických informací z území republiky ZABAGED®. Příprava k hlubšímu zapojení této databáze do procesu údržby DMÚ 25 byla zahájena v r. 2016.

V letech 2009–2016 v rámci spolupráce s ČÚZK a Ministerstvem zemědělství (MZe) na tvorbě výškopisných dat z území ČR nové generace, která byla výsledkem společného projektu realizovaného s využitím tzv. leteckého laserového skenování, byly zpracovány Digitální model reliéfu 4 ve formě pravidelné mřížky, a dále Digitální model reliéfu 5 a Digitální model povrchu 1, které popisují terénní reliéf a povrch nadmořskými výškami nepravidelně rozmístěných bodů. K zajištění trvalé aktuálnosti základních databází výškopisu byla v r. 2014 sjednána mezi ČÚZK a MO realizační dohoda, která je pro každý rok konkretizována prováděcí dohodou a na základě níž je realizována spolupráce na aktualizaci těchto databází.

Ukázka digitálního modelu povrchu vygenerovaného z dat leteckého laserového skenování (výřez lesních celků)

V r. 2016 se služba podepsáním dokumentu Memorandum of Understanding zapojila do dalšího mezinárodního projektu TanDEM-X High Resolution Elevation Data Exchange Program. Cílem projektu je vytvoření celosvětového výškopisného modelu nové generace. Nový model vznikající na bázi radarové interferometrie nahradí data pořízená v r. 2001 v rámci radarové mise Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). Výsledný digitální model zemského povrchu, tzv. TREx DEM Finished, bude ve formě pravidelné mřížky o velikosti cca 12 m. K projektu se hlásí 32 států, z nichž již 29 podepsalo Memorandum of Understanding (údaj platný k 1. 5. 2017).

Projekt organizačně i finančně zajišťují ministerstva obrany USA a SRN, resp. organizace zodpovídající za geografické zabezpečení těchto ministerstev, tzn. v Německu Bundeswehr Geoinformation Centre a v USA National Geospatial-Intelligence Agency. Tyto organizace poskytují ostatním participujícím státům vstupní data ke zpracování, tzv. TREx DEM Raw, a příslušné programové vybavení speciálně vyrobené k jejich zpracování. Služba v rámci tohoto projektu zabezpečuje zpracování dat z vymezených částí území ČR, Slovenska, Německa, Polska, Rakouska, Jemenu, Saúdské Arábie, Ománu, Íránu, Pákistánu a Afghánistánu. V projektu je zaveden kreditní systém. Na rozdíl od MGCP, kde má každá buňka stejnou hodnotu, je buňce přiřazena hodnota kreditu v rozmezí 0,1 až 1 v závislosti na sklonitosti terénu, množství vodstva a kontinentální plochy. Za kredity získané zpracováním dat mohou účastnické státy čerpat zpět data v poměrné části tohoto kreditu. Čím je získaný kredit vyšší, tím výhodnější poměr lze využít.

Stínovaný model reliéfu vygenerovaný z dat leteckého laserového skenování (vlevo) v porovnání s odpovídajícím výřezem topografické mapy

Jako centrální prostředí pro poskytování informací o geografické službě, zpřístupnění webových technologií a digitálních geografických informací a produktů služby široké vojenské veřejnosti byl v r. 2016 v prostředí datové sítě MO spuštěn webový portál geografického zabezpečení (dále jen „Portál Geo“), který je součástí projektu „Intranet manažerských informací Ministerstva obrany“. Portál Geo byl vyvinut na společných principech a spuštěn společně s partnerským webovým portálem meteorologického zabezpečení. Struktura a obsah Portálu Geo vychází z požadavku na poskytování informací zejména o hlavních činnostech a dostupnosti služeb z oblasti působnosti VGHMÚř. Z tohoto důvodu je základní úroveň portálu členěna na oblast Geo zabezpečení, Produkty a služby, Aplikace a projekty, Příprava a výcvik, Standardizace, Dokumenty, Navigační systémy a Skladové tiskopisy.

Ukázka prostředí Portálu Geo – Navigační systémy

V oblasti dálkového průzkumu Země se v r. 2009 služba zapojila do projektu tvorby nového výškopisu ČR, pro nějž byla vstupní data pořizována metodou tzv. leteckého laserového skenování. Projekt byl realizován na základě realizačních a prováděcích dohod opět ve spolupráci tří rezortů – MO, ČÚZK a MZe. Civilní rezorty zajistily letecké senzory na pořízení dat a financování jejich pronájmu. Rezort obrany umožnil jejich instalaci na palubu letounu Let L-410 FG Turbolet, se kterým byly prováděny snímkovací lety péčí 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely. VGHMÚř poskytl vývojové a produkční kapacity na vývoj a přípravu technologií a zpracování poměrné části dat. Pořizování a zpracování dat bylo realizováno v období od listopadu 2009 do poloviny r. 2016.

Za účelem zefektivnění využívání technických prostředků, které mají k dispozici rezorty MO a ČÚZK pro potřeby sběru geografických informací, byla v r. 2017 zpracována Realizační dohoda mezi Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a Ministerstvem obrany o spolupráci v oblasti sběru údajů o území z leteckých nosičů a jejich zpracování. Předmětem této dohody je zajištění sběru údajů leteckými senzory ČÚZK (digitální fotogrammetrická kamera a letecký laserový skener s příslušenstvím) umístěnými na leteckém nosiči MO (letoun Let L-410 FG Turbolet) a jejich společné zpracování.

Skenovací systém LiteMapper 6800 na palubě letadla Let L-410 FG Turbolet

V r. 2011 byl ve spolupráci VGHMÚř a Zeměměřického úřadu zahájen společný projekt digitalizace analogových archivních snímků.

V oblasti kartografie bylo v r. 2016 zahájeno zpracování třetí edice standardizovaných topografických map. Pro tuto edici bylo zásadním způsobem modernizováno aplikační programové vybavení (přechod na platformu ArcGIS), přičemž byl upraven technologický postup tvorby map a značkový klíč map (byl novelizován předpis Topo-4-5 Mapové značky pro zpracování topografických map měřítek 1 : 25 000, 1 : 50 000 a 1 : 100 000 z r. 2008). Došlo k zásadní změně v principu tvorby mapy, kdy se jako základ již nepoužívají kartografické modely map, ale bylo zvoleno databázové řešení s využitím kartografických reprezentací.

V r. 2015 obdrželo MO, GeoSl AČR a VGHMÚř zvláštní ocenění Kartografické společnosti ČR za dlouhodobou produkci kvalitních topografických map ČR

V oblasti zpracování map pro letectvo je na základě požadavku vzdušných sil od r. od r. 2012 vydávána Mapa pro nízké lety 1 : 100 000 (ve dvou modifikacích – metry a stopy).

V r. 2013 služba pro zabezpečení výcvikové mise EU v Mali zpracovala tento druh mapy z okolí Bamaka (hlavní město Mali). Na základě operačního požadavku velení NATO bylo v r. 2014 zpracováno 16 mapových listů MDG 50 z prostoru Íránu.

V r. 2017 byla zahájena spolupráce s ČÚZK na definování nových státních mapových děl (topografických map ČR) a jejich značkového klíče. Tato aktivita se opírá o dokument Koncepce rozvoje zeměměřictví v letech 2015 až 2020, zpracovaný Zeměměřickým úřadem Praha v r. 2014 s cílem jejího zastřešení dohodou o spolupráci oboru rezortů v této oblasti.

V oblasti vojenské geografie byl na základě potřeb uživatelů a možností datových zdrojů byl v r. 2017 systém vydávání VGV ČR novelizován, přičemž důraz byl položen na vydání jeho digitální verze, která bude průběžně aktualizována s využitím garantovaných datových zdrojů pocházejících mj. i od státních institucí, s cílem většího rozšíření VGV ČR mezi vojenské uživatele. Při řešení aktualizace mapových příloh došlo k implementaci nových trendů digitální kartografie v prostředí ArcGIS.

Ediční řada rychlá geografická informace byla v r. 2011 novelizována a jednotlivé produkty mají ucelený charakter, který tvoří textová část a tři mapové přílohy (fyzickogeografická, hospodářská a administrativní mapa). V r. 2012 byl realizován kompletní převod tvorby tří přílohových map do prostředí ArcGIS. Současně vznikl standardizovaný datový model pro vektorovou geodatabázi produktu. Pro jednotlivé přílohové mapy byl jasně definován obsah a vytvořen značkový klíč. V r. 2017 byla v prostředí Portálu Geo spuštěna geografická webová služba umožňující zpřístupnění geodatabáze RGI uživatelům.

Titulní strana a faksimile hospodářské mapy z RGI Irák

Zobrazení RGI v prostředí aplikace Mapy AČR

V této oblasti služba plnila i celou řadu operativních úkolů, které vyvstaly na základě požadavků složek AČR. Za nejvýznamnější z nich lze bezesporu označit komplexní geografické zabezpečení působení jednotek AČR v zahraničních operacích, zejména v Afghánistánu (Lógar, Wardak, Kábul), Iráku, Kosovu, Pobaltí a Islandu. Dále byly zpracovávány požadované kartografické a geografické podklady z dalších krizových oblastí (Libye, Sýrie, Mali, Sinaje ad.), dále pro národní i mezinárodní vojenská cvičení a štábní nácviky, krajská vojenská velitelství, leteckou záchrannou službu, zabezpečení mezinárodních i vnitrostátních sportovních akcí, akcí reprezentujících AČR na veřejnosti apod.

V oblasti globálních navigačních družicových systémů byla v r. 2015 k zabezpečení jednotného postupu při zavádění a používání technologie GNSS v rezortu MO zřízena Komise pro koordinaci používání globálních navigačních družicových systémů v rezortu Ministerstva obrany (dále jen „Komise GNSS“). Předsedou komise je vedoucí oddělení vojenské geografie a hydrometeorologie OVPzEB MO, místopředsedou ředitel VGHMÚř a sekretářem důstojník VGHMÚř odpovědný za problematiku GNSS. Dalšími členy komise jsou zástupci jednotlivých součástí rezortu obrany, včetně katedry vojenské geografie a meteorologie UO. Komise GNSS je kolektivním poradním orgánem pro zástupce rezortu MO v Koordinační radě ministra dopravy pro kosmické aktivity a zástupce rezortu MO v pracovní skupině pro bezpečnost a mezinárodní vztahy Koordinační rady ministra dopravy.

V oblasti publikační činnosti byly v r. 2011 zpracovány a spuštěny webové stránky Vojenského geografického obzoru, kde byly mj. v digitální podobě zveřejněny všechny sborníky vydané od r. 1954. Od r. 2009 jsou odborné články sborníku pravidelně zařazovány do projektu Geografická bibliografie ČR online – GEOBIBLINE, provozovaného Geografickou knihovnou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Praha.

V r. 2012 bylo ukončeno vydávání publikace Acta geodaetica. Vedle publikování ve vlastních publikacích specialisté služby používali k popularizaci svých aktivit i externí publikace – např. Vojenské rozhledy, Zeměměřič, Geodetický a kartografický obzor, Arcreview, Areport ap.

V oblasti zásobování geografickými produkty služba od r. 2015 plní roli tzv. koordinujícího státu (CN – coordinating nation) pro zájmovou oblast NATO tvořenou státy Turkmenistán, Uzbekistán, Tádžikistán a Kyrgyzstán. Úkolem koordinujícího státu je sběr informací o dostupnosti geografických informací z této oblasti od tzv. účastnických států (PN – participating nation), jejich zpracování a podávání hlášení Vrchnímu velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE – Supreme Headquarters Allied Powers Europe). Celý proces CN/PN probíhá v ročních cyklech.

V oblasti polygrafie byla v r. 2013 ve VGHMÚř nainstalována nová digitální linka na výrobu tiskových desek na bázi Computer to Plate, která nahradila zastaralou analogovou technologii výroby tiskových desek. V témže roce byl v úřadu instalován nový digitální produkční tiskový stroj Canon ImagePress C6010, který byl pořízen v rámci programu Foreign Military Sales (program zahraničních vojenských prodejů hrazený vládou USA).

Digitální produkční tiskový stroj Canon ImagePress C6010

V r. 2016 byly v pražské tiskárně úřadu nainstalovány nové stroje pro dokončovací knihařskou výrobu, které nahradily dosluhující zařízení pořízené v 90. letech minulého století a nahradily činnosti doposud prováděné ručně. V r. 2017 pak byl na témže pracovišti nainstalován nový tiskový stroj KBA Rapida 75 PRO.

Tiskový stroj KBA Rapida 75 PRO (vlevo) a snášecí stroj MKW Rapid UT12 (vpravo)

V oblasti přímé geografické podpory došlo na operačním stupni k zásadním změnám v letech 2009 a 2011, kdy, jak již bylo uvedeno, byly zrušeny tehdejší oddělení geografické podpory v Táboře (2009) a centrum geografického zabezpečení v Olomouci (2011). Obě pracoviště byla i se svojí působností začleněna do VGHMÚř, čímž došlo k rozšíření působnosti VGHMÚř v této oblasti i na operační stupeň. V r. 2016 byla působnost v oblasti geografického zabezpečení operačního stupně přenesena na nově zřízené orgány služby u Velitelství pozemních sil (VePozS) a Velitelství vzdušných sil (VeVzS). Tyto orgány jsou současně odpovědné za odborné řízení vojenských geografů u útvarů jednotlivých sil na taktickém stupni.

Na přelomu let 2015–2016 se vojenští geografové zúčastnili v té době notně medializované akce pro odstraňování následků výbuchu muničního skladu nedaleko obce Vrbětice. Pro tento účel byly zpracovány účelové mapové produkty a geodeticky byl zaměřen průběh nového oplocení a byly provedeny vytyčovací práce pro pyrotechnickou očistu terénu.

Účelová mapa Technické střežení muničního skladu (zmenšeno)

V r. 2016 byly zpracovány podklady pro plánování a provoz letecké záchranné služby v Jihočeském kraji silami AČR. Služba se na úkolu podílela od jeho počátku zpracováním variant při vyhledávání vhodné lokality až do realizace komplexním zabezpečením mapových podkladů pro činnost stanoviště letecké záchranné služby.

V oblasti zabezpečení zahraničních operací služba v r. 2010 plnila úkol zaměření kompenzačních kruhů pro naši vrtulníkovou jednotku, jež byla součástí TASK FORCE HIPPO na základně Sharana v Afghánistánu. V rámci plnění úkolu byla prakticky otestována schopnost realizace WGS84 v neznámém prostředí.

Čeští vojenští geodeti při magnetometrických měřeních a zaměřování kompenzačních kruhů na afghánské základně Sharana (2010)

V souvislosti se vstupem ČR a její armády do mezinárodních struktur se před vojenskými geografy otevřela poměrně významná profesní výzva v podobě možnosti obsazení několika služebních míst v rámci štábů a velitelství vojenských složek mezinárodních struktur NATO a EU. Příslušníci služby se úspěšně prosadili např. ve Vojenském štábu EU (EUMS – European Union Military Staff) v Bruselu (Belgie), na oddělení geografické podpory SHAPE v Monsu (Belgie) a na velitelství Mnohonárodního sboru severovýchod (HQ MNC NE – The Headquarters Multinational Corps Northeast) ve Štětíně (Polsko). Na těchto pracovištích specialisté služby plnili úkoly v oblastech přímé geografické podpory štábu velitelství, zabezpečení plánovacího procesu, podpory informačních systémů funkčních oblastí geografickými informacemi, zabezpečování geografických informací, jejich správy a distribuce, správy a distribuce tištěných kartografických produktů, správy webových stránek geografického pracoviště, zabezpečení odborného poradenství a pomoci v oblasti geografických informací apod.

V oblasti mobilních a přemístitelných prostředků byla v r. 2011 do VGHMÚř začleněna nově vyvinutá Mobilní souprava geografického zabezpečení brigádní SGEOB postavená na bázi dvou vozidel Tatra 815 s nápravou 6×6 s pevně uchycenou skříňovou nástavbou. Souprava je vybavena technologiemi, které umožňují poskytovat kompletní geografickou podporu kdekoliv v rámci dojezdové vzdálenosti bez závislosti na dalších složkách služby.

Mobilní souprava SGEOB při součinnostním cvičení Litoměřice 2016

V rámci výstavby, přípravy a případného nasazení brigádních úkolových uskupení (BÚU) je souprava vyčleňována do štábů těchto úkolových uskupení s úkolem podílet se na zpravodajské přípravě bojiště a prostřednictvím geografických analýz a mapových výstupů zpracovaných pro daný prostor zájmu a odpovědnosti vstupovat do rozhodovacího procesu velitele. V průběhu cvičení poskytuje osádka prostředku plnou geografickou podporu brigádnímu stupni velení a zpracovává různorodé analýzy terénu, letecké snímky a mapové podklady na vyžádání jednotlivých velitelů jednotek. V rámci přípravy 7. BÚU se souprava například v r. 2015 zúčastnila mezinárodního certifikačního cvičení ALLIED SPIRIT, které se uskutečnilo v Hohenfelsu (Německo). V r. 2017 se zúčastnila přípravy v rámci dvoustupňového štábního nácviku pod názvem DUKLA SPIRIT. Obdobně se souprava v rámci 4. BÚU v r. 2015 zúčastnila cvičení STRONG SWORD ve Wildfleckenu (Německo) a v r. 2017 cvičení VITAL SWORD tamtéž. Kromě výše uvedených cvičení absolvují osádky SGEOB řadu štábních nácviků, které těmto cvičením předcházejí.

Souprava je dále vyčleňována ve prospěch uskupení NRF či společného bojového uskupení EU (EUBG – European Union Battle Group). V r. 2016 byla souprava využita při součinnostním cvičení geografických a hydrometeorologických pracovišť VGHMÚř s orgány ženijního vojska, 24. základnou dopravního letectva Praha-Kbely a ČÚZK (Zeměměřický úřad Pardubice) s cílem procvičit vzájemnou spolupráci při řešení následků živelních pohrom.

V r. 2010 byla ve službě zpracována zadávací dokumentace na výstavbu nové mobilní soupravy geografického zabezpečení kontejnerového typu pod názvem Mobilní pracoviště geografického zabezpečení operací GeMoZ-C. Toto pracoviště se skládá ze dvou kontejnerů, jejichž technicko-technologické vybavení umožňuje v utajeném režimu zpracovávat speciální geografické podklady, vojenskogeografické analýzy a poskytovat vojenskogeografická data, informace a podklady v analogové a digitální formě do integrovaného Control and Command System ve prospěch zpravodajských štábů. Jeho součástí je také pracoviště pro meteorologa včetně meteorologické stanice TacMet MAWS. Souprava byla do užívání ve službě zavedena v r. 2014. V důsledku náročnosti procesů certifikace na stupeň „Tajné“ a akreditace byl prostředek schválen do provozu v r. 2016.

Mobilní souprava GeMoZ-C

 

[Předchozí: Vojenská geografie po hluboké reorganizaci služby (2003-2008)]

 

 

Nahoru